Detaljplaneförslag för del av Arbottna 1:28

Nu finns ett detaljplaneförslag för del av Arbottna 1:28 på Muskö utställt för samråd. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra och varsamt utveckla en ökad bostads- och verksamhetsbebyggelse. Samrådshandlingarna för detaljplaneförslaget finns tillgängliga på  https://www.haninge.se/arbottna/ i samband med samrådsstarten den 28:e september 2023. Kommunstyrelsen gav den 24 augusti 2015, § 196, stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en detaljplan för Arbottna 1:28 etapp 1a.

Planförslaget innebär i korthet att cirka 90 nya bostäder samt lokaler för verksamheter är möjliga inom planområdet. Den nya bebyggelsen ska ta hänsyn till de befintliga kulturmiljö- och naturvärden som finns inom och intill planområdet. Arbottna 1:28 utgörs idag av en herrgårdsmiljö och är bebyggt med bland annat Arbottna herrgård, ekonomibyggnader, flygel och ett antal torp och statarlängor som har höga kulturvärden. Detaljplanen syftar också till att skydda befintlig bebyggelse med höga kulturhistoriska värden inom planområdet genom att bevara och möjliggöra en lämplig framtida användning. För att få till en utveckling i området föreslås planområdet kompletteras med bostadsbebyggelse i form av enbostadshus, parhus, radhus och lägenheter, samt möjligheter till verksamheter som till exempel hotell och restaurang.

Detaljplanens handlingar finns tillgängliga i Haninge kommunhus foajé, måndag – onsdag 8-17, torsdag 8-18 och fredag 8-15. Materialet finns även på kommunens hemsida https://www.haninge.se/arbottna Den 5:e oktober mellan klockan 15:00-18:30 kommer kommunen ha ett öppet samrådsmöte ute på plats på Arbottna inom den byggnad som kallas Mangelboden väster om herrgården. I samband med detta finns möjlighet att ta del av planförslaget och olika representanter från kommunen kommer vara på plats för att besvara eventuella frågor